Metodika

A) Odborné kategorie

a. Právo obchodních společností
b. Právo hospodářské soutěže
c. Developerské a nemovitostní projekty
d. Fúze a akvizice
e. Restrukturalizace a insolvence
f. Řešení sporů a arbitráže
g. Bankovnictví a finance
h. Kapitálové trhy
i. Telekomunikace a media
j. Duševní vlastnictví
k. Právo informačních technologií
l. Veřejné zakázky
m. Pracovní právo
n. Sportovní právo
o. Trestní právo
p. Energetika a energetické projekty
q. Daňové právo

B) Zvláštní kategorie

a. Regionální právnická firma roku
b. Právnická firma roku – česká firma na mezinárodních trzích
c. Právnická firma roku Pro Bono / CSR
d. Zvláštní ocenění – Inhouse Legal Team
e. Právnická firma roku 2019 za nejlepší klientské služby

C) Hlavní cena

a. Právnická firma roku 2019 pro mezinárodní kancelář
b. Právnická firma roku 2019 pro domácí kancelář

V kategoriích ad A) písm. a) – p) bude vyhlašován vítěz kategorie a dvě skupiny, první jako „velmi doporučované kanceláře“ a druhá jako „doporučované kanceláře“. V kategoriích B a C bude vyhlašován vítěz každé kategorie s možností vyhlásit velmi doporučované kanceláře. Dotazníky pro letošní ročník Vám rádi na vyžádání (info@epravo.cz , 775 780 313) poskytneme. Údaje jsou rozhodné k datu 31.7.2019.

Dotazník je rozdělen do tří sekcí a to:

Část A) obsahující položky zjišťující základní identifikační údaje, počty osob, určení zástupce kanceláře pro komunikaci s námi ve věci hodnocení, zjištění, v jakých soutěžních kategoriích kancelář působí, počet a objem dokončených transakcí v jednotlivých kategoriích a Váš pohled na trh v dané kategori

Část B) obsahující seznam referencí s kontaktem na konkrétní osoby pro ověření referencí a seznam transakcí za uplynulých 12 měsíců. Část B) je neveřejná, slouží pouze pro naši potřebu a je s ní nakládáno v režimu důvěrné.

Část C) obsahující veřejnou presentaci kanceláře, která bude předložena hodnotitelům a která bude sloužit i jako podklad pro zpracování ročenky Významných advokátních kanceláří ČR za období 2019/2020 (v této sekci je možné uvést údaje k veřejné presentaci kanceláře a seznam veřejně publikovatelných transakcí). Tuto část žádáme zaslat v českém jazyce. Toto textové uveřejnění je stejně jako v uplynulém roce bezplatné a je omezeno počtem znaků 5 000 vč. mezer.

Termín pro zaslání vyplněných dotazníků (ve formátu MS WORD) zpět je do 11.9.2019. K později zaslaným dotazníkům nebudeme z organizačních důvodů schopni přihlédnout. Žádáme Vás, abyste spolu s vyplněnými dotazníky zaslali též aktuální logo v křivkách Vaší společnosti, které bude použito pro prezentaci Vaší kanceláře ve výše zmíněné Ročence advokátních kanceláří.

Samostatný dotazník bude zaslán externím hodnotitelům pro posouzení kvality jednotlivých kanceláří v jednotlivých hodnocených kategoriích a posouzení významu a dopadu jednotlivých transakcí a budou jim poskytnuty pouze údaje ze sekce C dotazníku.

Hodnocení pro ročník 2019 v kategoriích A) bude složeno ze dvou na sobě nezávislých hodnotících metod bodováním s maximální váhou 1/2 každé metody z celku a to:

a) Hodnocení externích hodnotitelů nezávislých na účastnících a pořadateli
b) Hodnocení pořadatele jakožto nezávislého subjektu dlouhodobě monitorujícího činnost kanceláří

Hodnocení v kategorii B) písm. a)-e), a C) bude provedeno pořadatelem a to na základě klientských referencí, na základě součtu umístění v kategoriích A) a dále vyhodnocení počtu, objemu a významu realizovaných transakcí.

Slavnostní vyhlášení proběhne 4. listopadu 2019 v 19,00 hodin, rezervujte si prosím tento termín.