Podmínky provozu

1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek EPRAVO.CZ a ostatních stránek provozovaných společností  epravo.cz, a.s., IČO 26170761, se sídlem Praha, Dušní 907/10, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6510 (společnost epravo.cz, a.s. dále jen jako „EPRAVO.CZ, a.s.“ a internetové stránky EPRAVO.CZ dále jen „Stránky EPRAVO.CZ“) třetími osobami (dále jen „Podmínky“)

2. Všechny osoby, které navštěvují internetové stránky EPRAVO.CZ (dále jen „Uživatelé“) poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, jsou povinny tak učinit před započetím užívání Stránek EPRAVO.CZ.

3. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek EPRAVO.CZ s adresou domovské stránky www.EPRAVO.CZ je společnost  EPRAVO.CZ, a.s., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky EPRAVO.CZ jsou určeny především pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice.

4. Jakékoliv užití Stránek EPRAVO.CZ nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek EPRAVO.CZ. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv  EPRAVO.CZ, a.s. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek EPRAVO.CZ.

5. Na Stránkách EPRAVO.CZ jsou společností  EPRAVO.CZ, a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem, zejména data České tiskové kanceláře. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu EPRAVO.CZ.

6. EPRAVO.CZ je registrovaná  ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví.

7. Veškerý obsah Stránek EPRAVO.CZ slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek EPRAVO.CZ byl získán ze zdrojů, které  EPRAVO.CZ, a.s. považuje za spolehlivé.  EPRAVO.CZ, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Stránek EPRAVO.CZ je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách EPRAVO.CZ musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách EPRAVO.CZ.

8. EPRAVO.CZ, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek EPRAVO.CZ.

9. Každý Uživatel užívá Stránky EPRAVO.CZ na vlastní riziko.  EPRAVO.CZ, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek EPRAVO.CZ.  EPRAVO.CZ, a.s. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek EPRAVO.CZ a dále za újmy vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.  EPRAVO.CZ, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek EPRAVO.CZ a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.  EPRAVO.CZ, a.s. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách EPRAVO.CZ.  EPRAVO.CZ, a.s. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.  EPRAVO.CZ, a.s. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách EPRAVO.CZ. Autorské články a komentáře uveřejněné na stránkách EPRAVO.CZ nevyjadřují stanovisko  EPRAVO.CZ, a.s. a nejsou jejími oficiálními zprávami.

10. EPRAVO.CZ, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek EPRAVO.CZ, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.  EPRAVO.CZ, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky EPRAVO.CZ, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

11. Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek EPRAVO.CZ, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen „Registrovaný přístup“), pak jsou data poskytnutá Uživatelem spravována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů (GDPR).

12. EPRAVO.CZ, a.s. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

13. Společnost  EPRAVO.CZ, a.s. upozorňuje uživatele svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost  EPRAVO.CZ, a.s. povinna se řídit.

14. Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách EPRAVO.CZ, může kdykoliv tuto registraci zrušit na adrese info@epravo.cz.

15. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

16. Prodej inzerce a marketingová komunikace  serveru www.epravo.cz je zajišťován prostřednictvím společnosti EPRAVO.CZ, a.s..

17. Pro rozlišení jednotlivých uživatelů a individuální nastavení některých služeb používá EPRAVO.CZ soubory cookies. Jedná se o soubory, které provozovatel ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Neslouží ani k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Cookies rovněž slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (remarketing). Jde o anonymní data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. EPRAVO.CZ využívá na stránkách nástroje společnosti Google Inc. ke sledování návštěvnosti. O cookies těchto nástrojů najdete více na https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/. Z používání těchto cookies se můžete odhlásit na adrese https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

18. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách EPRAVO.CZ.  EPRAVO.CZ, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Za společnost EPRAVO.CZ, a.s.

Miroslav Chochola
předseda představenstva

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz